YAY! Mom bought me Strawberriix3
<style type="text/css">@import url(http://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/697174003-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4194576285905950198\x26blogName\x3di\x27m+your+teddy+bear.+(:\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roose17.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roose17.blogspot.com/\x26vt\x3d-5280856748117485357', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener("load", function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6906650705735714279&amp;targetPostID&amp;blogName=Be+HaPpIE+%21%21&amp;publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&amp;navbarType=BLACK&amp;layoutType=CLASSIC&amp;homepageUrl=http%3A%2F%2Fdesolate-luv.blogspot.com%2F&amp;blogLocale=en&amp;searchRoot=http%3A%2F%2Fdesolate-luv.blogspot.com%2Fsearch" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" height="30px" width="100%" id="navbar-iframe" title="Blogger Navigation and Search"></iframe> <div></div>
roose17.blogspot.com

Welcome To My Blog!
Hello there. Welcome to roose17.blogspot.com. This blog is filled with nothing but my useless craps. So if you dont like it here or if you hate me, you can leave at any time. I wont force you to stay here of course. And if you dont know how to leave this place, simply click here. But if you love me. I will love you back and warmly welcome you here. And you if dont know me, Im rose . A human of course. And stays at Bohol. More at Profile navi. (:

Naviigations : Entries | Profile | Links | About | Random
Sunday, August 30, 2009
2. quotes.

- for hazel, leigh, hannah, vina, or to anyone who's addicted on quotes. :))

frustrating
realizations:

you find the
PERFECT LOVE,
but in a
WRONG TiME.

you find the
PERFECT PERSON,
but he/she is
NOT inluv with you.

you find the
PERFECT ONE,
but you must be
LOYAL to SOMEONE ELSE.

you got the
PERFECT LOOKS,
but NO ONE takes
you seriously.

you met the
PERFECT PERSONALiTY,
but your bound to
BE JUST FRiENDS.

you got
BRAiNS,
but got a
FRAiL HEART.

you find the
COURAGE,
but its just
TOO LATE.

you're
READY TO LOVE,
but you
DON'T KNOW
where to start.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Bakit ka magpaparamdam
sa taong
di marunong
makiramdam?

Wag kang
magpakatanga
sa taong di
marunong
magpahalaga.

Matuto kang
sumuko at
mang iwan
kung lagi
ka rin namang
nasasaktan.

imbis na
magtanong ka ng
"hindi pa ba sapat?"
bakit di mo na lang
kalimutan ang
lahat?

Kung alam mong
binabalewala kna,
tanggapin mong
nagsasawa na sya.

Wag kang
magpapadala sa
salitang "SORRY" at
"AYOKONG
MAWALA KA",

kung totoo yun,
papatunayan nya.."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ang sabi
sa science,
only 1
thing
can occupy
a given
space at
a guven time,

Kaya ako?

Hindi ako
naniniwala
na ang isang
puso, kayang
magmahal na dalawa.

It's either,
joke lang
yung love for
the other one,

or,

sa sobrang
liit ng
pagmamahal
dun sa isa,

nagkakaroon
pa ng space,

pra,
mag mahal
ng iba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAHAL KiTA!
yang ang
lagi mong
sinasabi..
pero
bakit sa
tuwing
magkasama
tayo.. Lagi
mo na lang
akong
binabalewala?!
ganyan ba
ang tinatawag
mong
pagmamahal??
wow,!
astig naman..
ang
sakit mo
palang
magmahal.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
what if
the
person
you
really
love
tells you na
may nahanap
na syang
taong gusto
nyang makasama
habang buhay?
are you brave
enough
to ask
"sino syah?"
or just
bear the
pain
not knowing


ikaw pala. :) :P
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
hirap
magsabi
ng
"sorry"
hirap
magsabi
ng
"mahal kita"
hirap
magsabi
ng
"kailangan kita"
pero
nalaman
ko..

pinaka mahirap
pa lang
sabihin
yung..


"lower rural ruler:
ng 10 times..
promise.. try mo?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
mahirap itago
ang pagmamahal,

mahirap din
aminin na
nagmamahal ka.

Minsan di mo
namamalayan,
nahuhulog ka na!

pero ang masakit dun,

Nawala muna,
bago mo
maamin sa
sarili mo na

Mahal mo pala syah.
sad.gif
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Madalas
nagkukunwari
tayo
pag nasasaktan

sasabihin natin
'wala yun noh!'

pero pa
nag iisa na
di maiwasan
iiyak din tayo
at ang
masasabi
lang natin

"tang`na!, bakit mahal
pa rin kita
kahit sobrang
sakit na.."
sad.gif
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Masakit
magmahal
ng
isang
taong
di ka
kayang
mahalin..

Pero
mas
masakit
magmahal
ng isang
taong
pagkatapos
mong
matutunang
mahalin..

iba rin
pala ang
pipiliin.
sad.gif
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i
always
admire
&&
appreciate
those
peopla
who
stay
after
seeing
the real
me,
for i
cant be what
others
presume
or
expect me
to be..
i'm
glad
you were
there
while
i continue
to be
just me..
smile.gif
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kung
gusto
mo
sya..
pero
hindi
mo
masabi..
wag
kang
matakot..

harapin
mo
sya,

tignan
mo sya
sa mata..

at pag..

baligtad ka..

ibig sabihin..
Bad sila!!

Haha..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mga remarkable
classmates:

"di ako
nakapag` review"
_pero ang dami
sinusulat sa test
paper.

"ang dali ng test"
_pero sya ang
lowest

patinging` tingin
sa bintana
hoping
makikitang
lumilipad ang sagot

ginagawang
notebook ang hita

nagpuyat para
makagawa ng
kodigo
pero di din nagamit

sinisipa ang chair
ng classmate sa
harapan

di magre` review sa gabi.
mag aalarm ng
madaling araw,
gigising para patayin
ang alarm clock..

group study daw
pero nag iinuman
lang..

di mo naenjoy
ang pag aaral kung
di ka maka relate dito..
Haha..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kapag pinipilit ka ng nanay
mo na umamin sa kasalanan
mo,

eto ang dapat mong sabihin:

"no person shall be
compelled to be a witness
against himself"

phil.
constitution-article
III, sec. 17.
Right against self-incrimination

sigurado ako tatahimik yun!
haha.. hooray!!
happy.gif
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
the loneliest quote
i've ever known:

the boy said to his gf:

"you know how much i love you.
But i won`t deny the fact
that you love someone else
in your life right now.
i always want you
to be happy &&
if he is the one who
can truly make you smile,
be with him.
i am willng to sacrifice."

tha boy was left crying..

The girl rushed after the boy,
held his hand,
kissed him romantically,
and hugged him very tight.

know what she said?

"Thank you."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
praying
is a
simple
task yet
neglected by
man..
that`s why
problems
come
in life
to remind us
his callings..
don`t
forget to
start and end you
day
with a
prayer..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
gusto
ko
sa
isang kaibigan..

weird

makapal
ang mukha

baliw

pasaway
at syempre..
medjo abnormal
at sabog..

kaya nga friend kita kasi..

OVER QUALiFiED KA!
hehehe..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
don`t be
sad when
you choose a
wrong
move.

because
everybody
commit
mistakes,
it is
the primary
reason why
a pencil is
always
created
with erasers.
(^.^)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a question that
makes sense:


would you love someone
who completes you?

or

a person who loves
you completely..?

hmm.. tsk tsk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Love?

Shakespeare explaines
it through
Romeo && Juliet

Picaso through
paintings

Lovers through
flowers

but no one beats
my #1
idol`s style

he explained it to me
through the cross. :)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a message
you can probably
send to your ex:


dati nung
tayu pa,
sabi mo
sakin
ikamamatay mo
pag nawala ako..

ngayon, wala na tayo..
tuparin mo naman
promise mo..

MAMATAY
KaNa!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
minsan
diko
maintindihan
sarili ko
dko masabi
yung
totoong
nararamdaman ko
gusto
kong
umiyak

pero
di ko alam
ang dahilan..

bakit
nga ba
may mga
bagay
na gusto
kong
iwanan

pero
ako rin
yung nasasaktan..
sad.gif
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
minsan,
akala
natin
kaya
tayo
iniiwan
ng
mahal
natin
dahil
wala ng
pagmamahal,
sawa na,
pagod na,
suko na,
yun pala,

nag-iiwan sya
dahil..

"gusto nyang
matuto ka,

na ipaglaban
sya."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
bakit kaya
ang daling
lumipas
ng panahon?
parang
ngayon
masaya
ka
tapos
mamaya
malungkot
na,

nakakatawa di ba?

parang
kahapon
lang
mahal ko na sya,
tapos
pumikit
ka lang

may iba na sya.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
masakit
pakawalan
ang
mahal mo..

yung naging
buhay mo..

yung talagang
mahalaga sayo..

pero dba..

mas masakit
pakawalan..

yung taong dimo
naman gaanong kilala

pero dahil sa kanya..

nagbago ka!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
what if
di kayo
nagkitang
matagal ng
mahal mo.
then after
a long time
bigla kayong
nagkita ng di
inaasahan..
may kasama
syang iba
ang sweet
nilang dalawa.
wala kang
ibang nagawa
kundi ngitian
sya.
sabay diretso
lakad at biglang
naisip mo,

"may iba na pala sya"

pero di mo
alam habang
lumalakad ka
palayo ay
nakatingin sya
habang
binubulong na

"lumingon ka, pag
nagawa mo iiwan
ko toh dahil kaw talaga
ang mahal ko at
hindi ito"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
What is love?

MATHEMATiCiAN:
love is 1/0= undefined.

PHYSiCiST:
love is the force
of attraction between
two hearts.

BiOLOGiST:
love is produced
by the
hypothalamus.

CHEMiST :
love is the
saturated solution
of feelings.

PHiLOSOPHER:
love is the
concupiscence
to rationality.

PROGRAMMER:
love is the
bug of everything.

WRiTER:
love is the
perfect word
for similes
&& metaphors.

EMO:
love is hatred.

NOLi DE CASTRO:
pag-ibig ba
kabayan?
Mura pabahay
yan!


hahahaha.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"10 STUPiD THiNGS
WE ALWAYS DO:"

10- mahintay ng
taong nakatadhana
sayo.
9-magpakatanga sa
taong walang kwenta.
8-pakawalan ang
taong nagmamahal
asyo ng sobra.
7-magkagusto sa
taong di para sayo.
6-palagpasin ang
mga pagkakataon
para maging masaya.
5-magpanggap na di
mo sya mahal kahit
nasasaktan ka.
4-magmahal kahit
walang kapalit.
3-maging tulay ng
taong mahal mo
sa taong mahal nya.
2-pakawalan ang taong
soobra mong mahal.
1-tumawa kahit
deep inside,

nasasaktan ka na..
:c
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

di ako kumain ng
agahan, dahil iniisip
kita.
di ako kumain ng
tanghalian , dhil
iniisip kita.
di ako kumain ng
hapunan, dahil
iniisip kita.

ngayon, di ako
makatulog:

dahil nagugutom ako.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HAHA. hope you'll enjoy reading. :)

Labels:


Signing off @ 8:52 PM | 0 Eaters